Menu strony
Strona główna
Wiadomości
Nasza szkoła
Historia
Galeria
Filmy
Download
Księga gości
Forum
Albumy
Kontakt
Czytnik RSS
Wyszukiwarka
Dziennik elektroniczny

Kontakt

Dyrektor Szkoły
Alicja Szynal

tel. (16) 631 15 67
splubliniec@wp.pl 


Kalendarz

Administrator

wlabisz@op.pl

Statut szkoły podstawowej cz. 3

 

§ 59

 

 1. Ocena zachowania ucznia wyraża opinię szkoły o wypełnianiu przez uczniów obowiązków szkolnych, ich kulturze osobistej, udziale w życiu klasy, szkoły
  i środowiska, postawach wobec kolegów i innych osób, poszanowaniu mienia innych osób i szkolnego.
 2. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w statucie szkoły.
 3. Celem oceniania zachowania ucznia jest:

1)      dostarczenie uczniowi i jego rodzicom informacji o prezentowanych przez ucznia postawach i nastawieniu do obowiązków szkolnych, dbaniu
o zdrowie i bezpieczeństwo własne, jak też niestwarzaniu zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa innych oraz dotyczących funkcjonowania ucznia w środowisku szkolnym i społecznym;

2)      motywowanie ucznia do autorefleksji, samokontroli, odpowiedzialności
za siebie i swoje decyzje.

 1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:

1)      wywiązywanie się z obowiązków ucznia,

2)      postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej,

3)      dbałość o honor i tradycje szkoły,

4)      dbałość o piękno mowy ojczystej,

5)      dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,

6)      godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią,

7)      okazywanie szacunku innym osobom.

 1. W klasach I-III śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania są ocenami opisowymi. Śródroczna ocena klasyfikacyjna zachowania umieszczana jest
  w e-dzienniku, a roczna także na świadectwie i w arkuszu ocen.
 2. W ocenianiu zachowania uczniów kl. I-III - ich postawy, uwzględnia się: kulturę osobistą, obowiązkowość, kontakty koleżeńskie, wypełnianie poleceń nauczyciela i utrzymywanie porządku wokół siebie.
 3. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania począwszy od klasy IV szkoły podstawowej ustala się wg następującej skali:

1)      wzorowe,

2)      bardzo dobre,

3)      dobre,

4)      poprawne,

5)      nieodpowiednie,

6)      naganne.

 1. Określając ocenę zachowania, wychowawca zwraca uwagę na częstotliwość
  i nasilenie zjawisk zawartych w kryteriach oceny. Za punkt wyjścia przyjmuje się ocenę dobrą, która określa właściwe zachowanie i jest oceną pozytywną.
  W szkole obowiązują następujące kryteria ocen zachowania uczniów w klasach IV-VIII:

1)      ocenę wzorową otrzymują uczniowie, którzy:

a)      jest wzorem do naśladowania,

b)     sumiennie wykonuje polecenia nauczyciela, rzetelnie wywiązuje się
z powierzonych mu oraz podejmowanych dobrowolnie różnorodnych prac i zadań, można na nim polegać,

c)      bierze udział (jeżeli ma możliwości i predyspozycje) w konkursach, zawodach, imprezach, uroczystościach klasowych, szkolnych
i pozaszkolnych lub czynnie uczestniczy w ich organizowaniu,

d)     godnie reprezentuje szkołę,

e)      wzorowo wykonuje obowiązki ucznia zapisane w Statucie Szkoły,

f)       nie ma żadnych godzin nieusprawiedliwionych,

g)     ma nie więcej niż 2 spóźnienia w semestrze,

h)     dba o kulturę słowa w szkole i poza nią,

i)       jest tolerancyjny, szanuje godność osobistą i z szacunkiem odnosi się do innych osób,

j)        jest uczynny, chętnie pomaga innym,

k)     nie wykazuje przejawów agresji, przeciwstawia się i reaguje na wszelkie przejawy przemocy, agresji i brutalności,

l)       dba o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,

m)   zawsze wzorowo wykonuje powierzone mu obowiązki,

n)     respektuje zasady współżycia społecznego i ogólnie przyjęte normy etyczne wobec siebie i innych,

o)     nie stosuje używek (papierosy, alkohol i inne);

2)      ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

a)      uczeń może być wzorem do naśladowania,

b)     wywiązuje się z obowiązków ucznia zapisanych w statucie szkoły,

c)      angażuje się (jeżeli ma możliwości i predyspozycje) do udziału
w konkursach, zawodach, imprezach, uroczystościach klasowych, szkolnych i pozaszkolnych lub czynnie uczestniczy w ich organizowaniu,

d)     godnie reprezentuje szkołę,

e)      ma nie więcej niż jeden dzień nieusprawiedliwiony,

f)       ma nie więcej niż 3 spóźnienia w semestrze,

g)     dba o piękno mowy ojczystej w szkole i poza nią,

h)     jest uczynny, miły i uprzejmy we wszystkich kontaktach interpersonalnych,

i)       zachowanie na lekcjach, podczas przerw i poza szkołą nie budzi zastrzeżeń,

j)        szanuje mienie własne, innych osób i społeczne,

k)     angażuje się w życie klasy,

l)       dba o bezpieczeństwo i zdrowie własne i innych,

m)   respektuje zasady współżycia społecznego i ogólnie przyjęte normy etyczne wobec siebie i innych,

n)     nie stosuje używek (papierosy, alkohol i inne);

3)      ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

a)      podejmuje się wykonywania dodatkowych zadań na polecenie nauczyciela,

b)     przestrzega obowiązków ucznia zapisanych w statucie szkoły;

c)      ma nie więcej niż dwa dni nieusprawiedliwione,

d)     ma nie więcej niż pięć spóźnień w semestrze,

e)      zachowuje się odpowiednio do sytuacji,

f)       nie używa wulgarnych słów,

g)     stosuje zwroty grzecznościowe,

h)     respektuje zasady współżycia społecznego i ogólnie przyjęte normy etyczne wobec siebie i innych,

i)       zachowanie na lekcjach, podczas przerw i poza szkołą nie budzi poważnych zastrzeżeń (nie wymaga interwencji pedagoga, dyrektora szkoły, uczeń nie otrzymuje nagan),

j)        wywiązuje się z powierzonych mu obowiązków,

k)     stara się angażować w życie klasy w wybrany przez siebie sposób,

l)       dba o bezpieczeństwo i zdrowie własne, nie naraża innych,

m)   nie przejawia agresji słownej i fizycznej.

n)     szanuje mienie własne, innych osób i szkolne,

o)     stosowane środki zaradcze przynoszą pozytywne rezultaty,
a uchybienia ulegają poprawie po zwróceniu uwagi,

p)     nie stosuje używek (papierosy, alkohol i inne);

4)      ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który:

a)      nie podejmuje dodatkowych działań pomimo motywowania ze strony nauczycieli i pedagoga,

b)     zdarza mu się nie przestrzegać obowiązków zapisanych w statucie szkoły,

c)      ma więcej niż dwa dni nieusprawiedliwione,

d)     ma więcej niż pięć spóźnień w semestrze

e)      pozytywnie reaguje na uwagi nauczyciela lub innego pracownika szkoły,

f)       wykazuje elementarną kulturę osobistą,

g)     zdarza mu się stosować agresję słowną i fizyczną wobec kolegów
i koleżanek,

h)     sporadycznie podejmuje działania społeczne, ale tylko na polecenie nauczyciela,

i)       jest biernym uczestnikiem życia szkolnego,

j)        zdarza mu się zakłócać przebieg lekcji lub uroczystości szkolnych (rozmowa, śmiech, komentarze, gesty itp.),

k)     stosowane środki zaradcze nie zawsze przynoszą pozytywne rezultaty,

l)       nie stosuje używek (papierosy, alkohol i inne);

5)      ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który:

a)      systematycznie nie wywiązuje się z obowiązków ucznia zapisanych
w statucie szkoły,

b)     nie reaguje właściwie na uwagi nauczyciela i innych pracowników szkoły,

c)      nie uczestniczy w życiu klasy i szkoły,

d)     ma negatywny wpływ na innych,

e)      ma więcej niż dwa dni nieusprawiedliwione,

f)       ma więcej niż pięć spóźnień w semestrze,

g)     przejawia niewłaściwe zachowania wobec pracowników szkoły, kolegów, otoczenia,

h)     używa wulgarnych słów,

i)       często zakłóca przebieg lekcji lub uroczystości szkolnych (rozmowa, śmiech, komentarze, gesty itp.),

j)        nie szanuje i niszczy mienie własne, kolegów i szkolne,

k)     stosuje przemoc słowną i fizyczną wobec innych,

l)       kłamie, oszukuje,

m)   celowo naraża na niebezpieczeństwo siebie i innych,

n)     nie dba o własną godność osobistą,

o)     często wymagana jest interwencja wychowawcy, nauczycieli, pedagoga (rozmowa, upomnienie, nagana), a środki zaradcze stosowane przez szkołę przynoszą jedynie krótkotrwałą poprawę,

p)     stosuje szkodliwe używki typu papierosy, alkohol i inne;

6)      ocenę naganną otrzymuje uczeń, który:

a)      rażąco nie wywiązuje się z obowiązków ucznia zapisanych
w statucie szkoły,

b)     jest nieobowiązkowy, niezdyscyplinowany,

c)      ma więcej niż dwa dni nieusprawiedliwione,

d)     ma więcej niż pięć spóźnień w semestrze,

e)      bez pozwolenia nauczyciela opuszcza teren szkoły w czasie zajęć szkolnych,

f)       nie zachowuje podstawowych zasad kultury osobistej,

g)     często i świadomie używa wulgarnych słów i gestów,

h)     wpływa demoralizująco na innych uczniów (pali papierosy, pije alkohol, stosuje i rozprowadza narkotyki i inne środki odurzające),

i)       nakłania innych do nieodpowiednich zachowań,

j)        przebywa w miejscach nieprzeznaczonych dla młodzieży do lat
16-stu,

k)     kłamie, oszukuje,

l)       jest nieżyczliwy, niekoleżeński, złośliwy w stosunku do innych osób,

m)   jego zachowanie jest agresywne (przekleństwa, wyzwiska, zastraszanie, poniżanie godności innych, pobicie, bójki, kopanie, uszkodzenie ciała itp.),

n)     odmawia wykonania obowiązków na rzecz społeczności szkolnej,

o)     celowo niszczy mienie kolegów i szkolne (wyposażenie sal lekcyjnych, zieleni, pomocy naukowych, itp.),

p)     swoim zachowaniem naraża siebie i innych na niebezpieczeństwo,

q)     wszedł w konflikt z prawem (kradzież, zniszczenie, rozboje, pobicia, włamania, wyłudzenia, cyberprzemoc, narkotyki),

r)       przynosi do szkoły niebezpieczne narzędzia, przedmioty, substancje.

s)      stosowane wobec ucznia środki zaradcze nie przynoszą pozytywnych rezultatów.

 1. W przypadku rażącego naruszenia regulaminu szkolnego ocena z zachowania może ulec zmianie nawet w ostatnim dniu zajęć dydaktycznych.
 2. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub inne dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić wpływ tych zaburzeń lub dysfunkcji na jego zachowanie, na podstawie orzeczenia
  o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.
 3. Oceny zachowania są jawne dla ucznia i jego rodziców.
 4. Zachowanie ucznia oceniane jest systematycznie przez cały rok szkolny. W tym celu nauczyciele i wychowawca wpisują w zakładce „Uwagi" informacje dotyczące pozytywnych i negatywnych zachowań ucznia bez podawania punktacji.  
 5. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną z zachowania.
 6. Wychowawca klasy w miesiącu XI i IV dokonuje szczegółowej analizy zapisów dotyczących zachowania ucznia. W przypadku, gdy stwierdzi, że uczeń rażąco narusza zasady funkcjonowania w szkole i może być zagrożony oceną naganną lub nieodpowiednią, przeprowadza z nim rozmowę i spisuje kontrakt, w którym zawarte będą warunki i działania, które podejmie uczeń w celu uzyskania uwag pozytywnych i podwyższenia zachowania. Kontrakt podpisuje uczeń, jego rodzic, wychowawca i pedagog. Realizacja kontraktu ma wpływ na ocenę zachowania ucznia.
 7. Dokumentację związaną z powyższą procedurą wychowawca przechowuje do zakończenia roku szkolnego.
 8. Tryb podwyższenia przewidywanej rocznej klasyfikacyjnej oceny zachowania kończy się na 2 dni przed klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej. Na dzień przed ww. zebraniem wychowawca wpisuje do dziennika elektronicznego ocenę klasyfikacyjną zachowania.
 9. W przypadku zastrzeżeń ucznia i/lub jego rodziców odnośnie uzyskanej przez ucznia rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania mają oni prawo do postepowania wg par. 65.

 

§ 60

 1. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć  edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych i  zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z tych zajęć oraz ustalenie śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania wg ustalonej skali,  z tym że w kl. I-III w przypadku :

1)      obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustala się jedną roczną  ocenę klasyfikacyjną z tych zajęć,

2)      dodatkowych zajęć edukacyjnych ustala się jedną roczną ocenę klasyfikacyjną z tych zajęć.

 1. Klasyfikacja roczna polega na  podsumowaniu osiągnięć  edukacyjnych ucznia
  z zajęć edukacyjnych i  zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z tych zajęć oraz ustalenie rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania wg ustalonej skali, z tym że w kl. I-III
  w przypadku :

3)      obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustala się jedną roczną  ocenę klasyfikacyjną z tych zajęć,

4)      dodatkowych zajęć edukacyjnych ustala się jedną roczną ocenę klasyfikacyjną z tych zajęć.

 1. W klasach I-III śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zachowania oraz zajęć edukacyjnych są ocenami opisowymi, oprócz zajęć z religii i języka angielskiego, na których stosuje się skalę zawartą w ust. 1 § 58.
 2. Na klasyfikację końcową składają się:

1)      roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, ustalone w klasie programowo najwyższej, oraz

2)      roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych w szkole, oraz

3)      roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona w klasie programowo najwyższej.

 1. Klasyfikacji końcowej dokonuje się w klasie programowo najwyższej szkoły.

 

§ 61

 1. Nie później niż na 21 dni (w przypadku ocen niedostatecznych 30 dni) przed posiedzeniem klasyfikacyjnym śródrocznym wychowawcy informują uczniów
  i rodziców o przewidywanych śródrocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz na 14 dni  o przewidywanej śródrocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania poprzez pisemną informację zwrotną opatrzoną podpisem rodzica i/lub podczas zebrań z rodzicami oraz w odpowiednim miejscu dziennika elektronicznego:

1)      poprzez przewidywaną śródroczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych należy rozumieć ocenę wpisaną przez nauczyciela danych zajęć edukacyjnych w odpowiednim miejscu dziennika elektronicznego na 21 dni (w przypadku ocen niedostatecznych 30 dni) przed śródrocznym posiedzeniem klasyfikacyjnym,

2)      poprzez przewidywaną śródroczną ocenę klasyfikacyjną zachowania należy rozumieć ocenę wpisaną przez wychowawcę w odpowiednim miejscu dziennika elektronicznego na 14 dni (w przypadku ocen nagannych 30 dni) przed śródrocznym posiedzeniem klasyfikacyjnym.

 

§ 62

 1. Nie później niż na 21 dni (w przypadku ocen niedostatecznych 30 dni) przed zakończeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych wychowawcy informują uczniów i rodziców o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych
   zajęć edukacyjnych oraz na 14 dni  o przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania poprzez pisemną informację zwrotną opatrzoną podpisem rodzica i/lub podczas zebrań z rodzicami oraz w odpowiednim miejscu dziennika elektronicznego:

3)      poprzez przewidywaną roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych należy rozumieć ocenę wpisaną przez nauczyciela danych zajęć edukacyjnych w odpowiednim miejscu dziennika elektronicznego na
21 dni (w przypadku ocen niedostatecznych 30 dni) przed zakończeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych,

4)      poprzez przewidywaną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania należy rozumieć ocenę wpisaną przez wychowawcę w odpowiednim miejscu dziennika elektronicznego na 14 dni (w przypadku ocen nagannych 30 dni) przed zakończeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

 1. Nieobecność rodziców na wymienionym zebraniu lub brak pisemnego potwierdzenia o zapoznaniu się z informacją, zwalnia szkołę z obowiązku poinformowania o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz o przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania w terminie wskazanym w statucie - z uwagi na nieobecność rodzic winien sam dążyć do zapoznania się z informacją o przewidywanych ocenach.

 

§ 63

 1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w okresie, za który przeprowadzana jest klasyfikacja.
 2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.
 3. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub na wniosek jego rodziców rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.
 4. Warunki, tryb i formę egzaminu klasyfikacyjnego ustala minister edukacji narodowej w stosownym rozporządzeniu.

 

§ 64

 1. Uczeń klasy I-III szkoły podstawowej otrzymuje w każdym roku szkolnym promocję do klasy programowo wyższej.
 2. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia w danym roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia, rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I-III szkoły podstawowej, na wniosek wychowawcy oddziału po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia lub na wniosek rodziców ucznia po zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału.
 3. Na wniosek rodziców ucznia i po uzyskaniu zgody wychowawcy oddziału albo na wniosek wychowawcy oddziału i po uzyskaniu zgody rodziców ucznia rada pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego, jeżeli poziom rozwoju i osiągnięć ucznia rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym treści nauczania przewidzianych w programie nauczania dwóch klas.
 4. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych otrzymał roczne pozytywne oceny klasyfikacyjne.
 5. O promowaniu do klasy programowo wyższej ucznia posiadającego orzeczenie
  o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia rada pedagogiczna, uwzględniając ustalenia zawarte w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym.
 6. Uczeń, który posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i ma opóźnienie w realizacji programu nauczania co najmniej jednej klasy, a który w szkole podstawowej uzyskuje ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych oceny uznane za pozytywne oraz rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym treści nauczania przewidzianych w programie nauczania dwóch klas, może być promowany do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego.
 7. Uczeń, który nie otrzymał promocji do klasy programowo wyższej powtarza klasę.

 

§ 65

 1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.
 2. Wymienione zastrzeżenia zgłasza się od dnia ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
 3. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie
  z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która:

1)      w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych - przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych,

2)      w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania - ustala roczną ocenę klasyfikacyjną.

 1. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem negatywnej rocznej oceny klasyfikacyjnej, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.
 2. Komisje działają w trybie i na zasadach ustalonych przez ministra edukacji narodowej w stosownym rozporządzeniu.
 3. Przepisy ust. 1-5 stosuje się w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych ustalonej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni roboczych od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

 

§ 66

 1. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej otrzymał negatywną ocenę klasyfikacyjną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych - może przystąpić do egzaminu poprawkowego z tych zajęć.
 2. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły.
 3. Warunki, tryb i formę egzaminu poprawkowego ustala minister edukacji narodowej w stosownym rozporządzeniu.
 4. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę z zastrzeżeniem pkt. 5.
 5. Rada pedagogiczna, uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych pod warunkiem, że te zajęcia są realizowane w klasie programowo wyższej.

 

§ 67

 1. Uczeń kończy szkołę podstawową, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej otrzymał ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych pozytywne końcowe oceny klasyfikacyjne i przystąpił ponadto do egzaminu ósmoklasisty.
 2. O ukończeniu szkoły przez ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na upośledzenie umysłowe
  w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia Rada Pedagogiczna, uwzględniając ustalenia zawarte w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym.
 3. Uczeń szkoły podstawowej, który nie spełnił wymienionych warunków, powtarza ostatnią klasę szkoły podstawowej.

 

§ 68

1.      Dopuszcza się następujące formy kontaktów nauczycieli z rodzicami uczniów:

a)      kontakty bezpośrednie

-       zebranie ogólnoszkolne (IX, V)

-       zebranie klasowe (IX, XII, I, III, V)

-       indywidualne rozmowy (planowane i doraźne)

b)     kontakty pośrednie

-       rozmowa telefoniczna

-       korespondencja listowna

-       adnotacja w zeszycie przedmiotowym

-         poczta elektroniczna w ramach e-dziennika.

2.      Informację o zebraniach z rodzicami podaje się poprzez wpisanie do zeszytu ucznia o zebraniu, zamieszczenie jej na stronie internetowej szkoły i podaniu do wiadomości za pomocą dziennika elektronicznego.

3.      Poszczególni nauczyciele samodzielnie określają formy i częstotliwość kontaktów
z rodzicami w zależności od postępów i osiągnięć szkolnych konkretnego ucznia.

4.      a) Wychowawcy klas nie rzadziej niż raz na kwartał powiadamiają rodziców
o postępach uczniów swojej klasy i odnotowują ten fakt w stosownej dokumentacji (e-dziennik zakładka spotkania).

b) Wychowawca/nauczyciel zobowiązany jest założyć zeszyt kontaktów
z rodzicami, dostępny dla każdego nauczyciela, w którym będą odnotowywane kontakty indywidualne nauczyciela z rodzicem ucznia potwierdzone podpisem rodzica i opatrzone datą. 

 

5.      Rodzice mają prawo uzyskać informację o:

a)      bieżących oraz śródrocznych postępach i osiągnięciach szkolnych dziecka,

b)     szczegółowych kryteriach wymagań edukacyjnych na poszczególne stopnie szkolne,

c)      sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów,

d)     zasadach oceny zachowania,

6.      Informacji takiej udzielić może nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne lub wychowawca klasy.

7.      Indywidualne rozmowy nauczyciela z rodzicami mogą być prowadzone
w ciągu dnia pracy (pod warunkiem, że nie zakłóca to organizacji pracy nauczyciela i zapewnienia bezpieczeństwa uczniów (tzn. jeżeli nauczyciel nie ma w tym czasie lekcji lub dyżuru), z zachowaniem prawa nauczyciela do odmówienia rozmowy, gdy zajdą w/w okoliczności).

8.      Przed śródrocznym i końcoworocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej wychowawcy klas są zobowiązani poinformować w sposób skuteczny ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów), w terminie trzech tygodni, a w przypadku ocen niedostatecznych - jednego miesiąca
o przewidywanych dla niego ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych
wraz z zakresem materiału do zaliczenia w przypadku oceny niedostatecznej.

9.      Powyższa informacja jest przekazywana poprzez zapis w e-dzienniku oraz
w tradycyjnej formie pisemnej, którą rodzic potwierdza podpisem i dostarcza wychowawcy klasy.

10.  Rodzice usprawiedliwiają nieobecności dziecka w terminie 14 dni od dnia powrotu ucznia do szkoły w formie tradycyjnej pisemnej informacji opatrzonej podpisem lub indywidualnie ustnie przekazanej wychowawcy klasy, innemu nauczycielowi lub pracownikowi administracji (sekretarka).

 

 

§ 69

1. Gromadzenie informacji o uczniach obejmuje:

-       formy

-       częstotliwość

-       narzędzia

-       zasady

           Umożliwia to poznanie i wartościowanie:

-       czy i ile uczeń pamięta, rozumie, umie i potrafi, czy nastąpił przyrost wiedzy i umiejętności.

2. Formami gromadzenia informacji są:

-         pytania zadawane uczniom w czasie zajęć wprowadzających nowy materiał nauczania i w czasie zajęć powtórzeniowych przeznaczonych w całości na utrwalenie i jednocześnie na kontrolę (kontrola ustna),

-         polecenia dawane uczniom, które wykonują ustnie bądź pisemnie na tablicy lub w zeszycie przedmiotowym/ćwiczeniach,

-         wypracowania, dyktanda, sprawdziany, testy, zadania jako prace klasowe,

-         sprawdziany nauczycielskie bądź wystandaryzowane testy osiągnięć szkolnych,

-         obserwacje uczniów w czasie zajęć edukacyjnych,

-         szacowania i wartościowania wytworów pracy uczniów,

-         testy i ćwiczenia sprawnościowe,

-         analizy notatek sporządzonych w zeszytach przedmiotowych.

3.Diagnozowanie postępów i osiągnięć uczniów należy prowadzić systematycznie,
tj. równomiernie przez cały okres nauki (rok szkolny, etap nauczania) w warunkach zapewniających obiektywność oceny.

4.Działalność wytwórczą ucznia oraz ćwiczenia i testy sprawnościowe należy poddawać ocenie przy każdej jego aktywności, biorąc pod uwagę wysiłek
i zaangażowanie ucznia w swoją pracę, a także uzdolnienia, predyspozycje
i wywiązywanie się ucznia z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć.

5.Wewnątrzszkolne badanie osiągnięć uczniów przeprowadza się na koniec roku szkolnego lub pod koniec pierwszego semestru.

6.W celu wyeliminowania zbytniego obciążenia ucznia różnymi formami gromadzenia informacji oraz sprawdzania jego postępów ze wszystkich zajęć edukacyjnych, wprowadza się następujące ograniczenia:

-         zadania klasowe, wypracowania, sprawdziany i testy obejmujące dział programowy - nie częściej niż 2 razy w tygodniu,

-         dyktanda, niezapowiedziane testy oraz sprawdziany obejmujące maksymalnie do 3 tematów - nie częściej niż raz dziennie.

 

 

 

ROZDZIAŁ IX

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 70

 1. Szkoła używa pieczęci urzędowych o treści:

Szkoła Podstawowa

w Nowym Lublińcu

37-611 Cieszanów, Nowy Lubliniec 75

Tel. 16 631 15 67, splubliniec@wp.pl

NIP 793-14-31-467, Regon 001206927

 1. Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.
 2. Szkoła prowadzi księgi rachunkowe, zgodnie z obowiązującymi przepisami
  w tym zakresie oraz sporządza sprawozdania jednostkowe z realizacji budżetu.
 3. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację przebiegu nauczania zgodnie
  z odrębnymi przepisami.

 

§ 71

 1. Rada pedagogiczna przygotowuje projekt zmian statutu szkoły i uchwala jego zmiany lub uchwala statut.
 2. Wniosek o zmianę statutu może wnieść dyrektor oraz każdy kolegialny organ szkoły, a także organ nadzoru pedagogicznego i organ prowadzący.
 3. Dyrektor szkoły w ciągu 7 dni po nowelizacji statutu, opracowuje tekst jednolity statutu.
 4. Dyrektor, po przygotowaniu tekstu jednolitego statutu, jest odpowiedzialny za jego upublicznienie społeczności szkolnej.
 5. Niniejszy statut udostępnia się wszystkim zainteresowanym na szkolnej tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej szkoły.

 

§ 72

 1. Z dniem wejścia w życie niniejszego statutu traci moc „Statut Szkoły Podstawowej w Nowym Lublińcu" uchwalony 26.08.1993 r. z późniejszymi zmianami.
 2.  Niniejszy statut wchodzi w życie z dniem 1.09.2017 r.

 

 

Nowy Lubliniec, 22.11.2017 r.

 

 

Samorząd Uczniowski                 Szkolna Rada               Rada Pedagogiczna

                                                          Rodziców                          

 

 

 

 (dodano: 28-06-2018, odsłon: 1424)

Zdalne nauczanie

Nasza szkoła


Adres

Zespół Szkolno-Przedszkolny

w Nowym Lublińcu

Nowy Lubliniec 75

37-611 Cieszanów

tel. (16) 631 15 67

splubliniec@wp.pl 

Facebook

Linki

Urząd  Miasta i Gminy 
w Cieszanowie
 

Kuratorium Oświaty 
w Rzeszowie

 Ministerstwo Edukacji i Nauki

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna 
w Krakowie

Miasto Lubaczów

  Powiat Lubaczowski

Pogoda

booked.net

Galeria


Wykaz podręczników 
na rok szkolny
 
2020/2021

Konto użytkownika
Witaj,
nie jesteś zalogowany.

Zaloguj się
Generowanie strony [s]: 0.0083
Zapytania SQL: 14
© Copyright 2020