Program wychowawczo - profilaktyczny cz.2.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowym Lublińcu 

 Menu strony 
Strona główna
Wiadomości
Nasza szkoła
Historia
Galeria
Filmy
Download
Księga gości
Forum
Albumy
Kontakt
Czytnik RSS
Wyszukiwarka
 Szkoła Podstawowa 

 Szkolnik 

  

Statut Szkoły Podstawowej

 Foto galeria 


 Kontakt 

Dyrektor Szkoły
Alicja Szynal

tel. 016 6311567
splubliniec@wp.pl 

 Zapraszamy 

 Kalendarz 
 Administrator 

janbankowski@wp.pl

  

Program wychowawczo - profilaktyczny cz.2

V

Zapobieganie niepowodzeniom dydaktycznym -  wspieranie uczniów mających trudności
 w nauce
i w przystosowaniu się
do życia w grupie.

1.       Diagnoza trudności w nauce.

Diagnozy przedmiotowe na początku roku szkolnego.

Badania przesiewowe w kierunku wady wymowy i dysleksji.

 

N-le przedmiotu

PPP w Lubaczowie

2.       Dostosowanie wymagań do możliwości indywidualnych uczniów.

Stworzenie dokumentu szkolnego „Dostosowanie wymagań edukacyjnych dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych"

Dostosowywanie wymagań na poszczególnych zajęciach lekcyjnych.

 

Pedagog

 

 

N-le przedmiotu

3.       Organizowanie pomocy koleżeńskiej.

 

W ramach zajęć edukacyjnych i zajęć świetlicy szkolnej.

N-le przedmiotu

Wychowawca świetlicy szkolnej

 

4.       Budowanie motywacji do nauki.

 

Pogadanki i warsztaty dla uczniów i rodziców.

Wychowawcy, wszyscy n-le

5.       Organizowanie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych.

 

Wg zdiagnozowanych potrzeb i przyjętego harmonogramu.

Zadeklarowani n-le

6.       Pedagogizacja rodziców w zakresie przyczyn i istoty niepowodzeń szkolnych - wskazówki do pracy z dzieckiem w domu.

 

Organizowanie szkoleń dla rodziców.

Dyrektor

VI

Opieka zdrowotna i pomoc socjalna

1.       Troska o higienę osobistą uczniów i dbanie o właściwą postawę.

 

Pogadanki na zajęciach edukacyjnych, lekcje wychowawcze.

Spotkania z pielęgniarką.

 

Wszyscy nauczyciele, pielęgniarka szkolna

2.       Propagowanie zdrowej żywności.

Gazetki tematyczne, plakaty. Pogadanki na zajęciach edukacyjnych.

 

N-l edukacji wczesnoszkolnej,

przyrody, biologii, w-f

3.       Udział w programach wspomagających zdrowe odżywianie.

 

Realizacja programów: „Owoce i  warzywa w szkole", „Szklanka mleka"

Dyrektor, intendent

 

 

 

4.       Organizowanie akcji charytatywnych w szkole dla osób potrzebujących.

 

Pomoc dla osób potrzebujących w nagłych wypadkach losowych.

Opiekun SU we współpracy
z innymi n-lami

5.       Funkcjonowanie świetlicy szkolnej.

Organizacja opieki nad uczniami w czasie i po zajęciach lekcyjnych.

 

N-le wg harmonogramu pracy świetlicy szkolnej


 

DZIAŁANIA SKIEROWANE DO NAUCZYCIELI

 

I

Doskonalenie warsztatu pracy nauczyciela

1.       Bieżące aktualizowanie wiedzy z zakresu funkcjonowania oświaty.

Udostępnianie podstaw prawnych, omawianie najważniejszych zapisów.

 

Dyrektor

2.       Monitorowanie potrzeb nauczycieli
w zakresie doskonalenia umiejętności wychowawczych i wiedzy z zakresu profilaktyki.

 

Rozmowy i konsultacje. Dyskusje podczas zebrań Rady Pedagogicznej.

Dyrektor

3.       Organizowanie warsztatów i szkoleń
w ramach WDN.

 

Wg potrzeb, zgodnie z przyjętym harmonogramem.

Dyrektor

Przewodniczący zespołów przedmiotowych

 

4.       Informowanie o kursach i szkoleniach zewnętrznych.

 

Przedstawianie oferty szkoleń na RP i w pokoju nauczycielskim.

Dyrektor

5.       Udostępnianie fachowej literatury dotyczącej zagadnień wychowawczych
i profilaktycznych (wg możliwości finansowych szkoły).

 

Gromadzenie materiałów w bibliotece szkolnej.

Bibliotekarz, pedagog

 

 

VIII EWALUACJA

 

W ustaleniu czy realizowany program wychowawczo - profilaktyczny przynosi oczekiwane efekty, niezbędna jest jego ewaluacja.

 

Ewaluacją programu wychowawczo - profilaktycznego szkoły jest ocena zachowania ucznia.

 

Ewaluacja przeprowadzana będzie w oparciu o:

  • obserwacje zachowań uczniów i zachodzących w tym zakresie zmian,
  • analizę dokumentacji szkolnej,
  • ankiety przeprowadzone wśród uczniów/rodziców/nauczycieli,
  • rozmowy indywidualne i grupowe z rodzicami,
  • analizę trudności wychowawczych, problemów profilaktycznych i szkolno - środowiskowych przeprowadzoną na podstawie informacji uzyskanych
    od wychowawców, nauczycieli i pedagoga szkolnego oraz pracowników szkoły.

 

Ewaluacja programu wychowawczo-profilaktycznego przeprowadzona będzie
w każdym roku szkolnym przez zespół wyznaczony przez dyrektora szkoły. Zadaniem zespołu jest opracowanie planu ewaluacji, organizacja badań oraz opracowanie wyników. Z wynikami prac zespołu w formie raportu ewaluacyjnego zostanie zapoznana Rada Pedagogiczna
i Rada Rodziców.

 

 

 

 

IX USTALENIA KOŃCOWE

 

Program Wychowawczo-Profilaktyczny opracowała Rada Rodziców we współpracy
z Radą Pedagogiczną, uwzględniając zgłoszone sugestie, wskazówki i wnioski. Stanowi
on podstawę do planowania działań wychowawczych i profilaktycznych oraz opracowania szczegółowego planu wychowawczego dla poszczególnych klas.

 

Za realizację Programu Wychowawczo-Profilaktycznego szkoły odpowiedzialni są wszyscy pracownicy Szkoły.

Nad prawidłowością jego realizacji czuwa Dyrektor Szkoły.

 

Program Wychowawczo-Profilaktyczny Szkoły Podstawowej w Nowym Lublińcu jest otwarty - może być modyfikowany w trakcie realizacji.

 

Program ten podlega monitorowaniu i ewaluacji.

 

 

 

Rada Rodziców                              Samorząd Uczniowski                                         Rada Pedagogiczna

 

 

 

 

 (dodano: 28-06-2018, odsłon: 261)
  

  

  

Wykaz podręczników
na rok szkolny
2018/2019

 Publiczne Gimnazjum 

  

Statut Publicznego Gimnazjum

 Nasza szkoła 


 Adres 


Nowy Lubliniec 75
37-611 Cieszanów

tel/fax (016) 6311567

splubliniec@wp.pl 

 Galeria 


 Linki 

Urząd  Miasta i Gminy
w Cieszanowie

Kuratorium Oświaty
w Rzeszowie

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
w Krakowie

 


 
 Pogoda 

 Konto użytkownika 
Witaj,
nie jesteś zalogowany.

Zaloguj się
Generowanie strony [s]: 0.0051
Zapytania SQL: 18
© Copyright 2019 Jan Bańkowski