Program wychowawczo - profilaktyczny .

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowym Lublińcu 

 Menu strony 
Strona główna
Wiadomości
Nasza szkoła
Historia
Galeria
Filmy
Download
Księga gości
Forum
Albumy
Kontakt
Czytnik RSS
Wyszukiwarka
 Szkoła Podstawowa 

 Szkolnik 

  

Statut Szkoły Podstawowej

 Foto galeria 


 Kontakt 

Dyrektor Szkoły
Alicja Szynal

tel. 016 6311567
splubliniec@wp.pl 

 Zapraszamy 

 Kalendarz 
 Administrator 

janbankowski@wp.pl

  

Program wychowawczo - profilaktyczny

 

SPIS TREŚCI

 

I WSTĘP. 3

II MODEL ABSOLWENTA SZKOŁY. 5

III MISJA SZKOŁY. 6

IV CELE PROGRAMU.. 7

V UCZESTNICY PROGRAMU.. 8

VI WARUNKI REALIZACJI 12

VII ZADANIA WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNE I FORMY REALIZACJI 14

VIII EWALUACJA.. 28

IX USTALENIA KOŃCOWE. 29

 

 


 

I WSTĘP

 

Działalność wychowawcza szkoły należy do podstawowych celów polityki oświatowej.

Wychowanie to proces wspomagania człowieka w rozwoju, ukierunkowany na osiągnięcie pełni dojrzałości fizycznej, psychicznej, społecznej i duchowej.

Pierwszymi wychowawcami swoich dzieci są Rodzice.

Nauczyciele wspomagają wszechstronny i harmonijny rozwój swoich wychowanków.

Zadaniem szkoły jest ukierunkowanie procesu wychowania na wartości, które skłaniają człowieka do podejmowania odpowiednich wyborów i decyzji.

Profilaktyka to proces wspomagania człowieka w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu, a także ograniczenie i likwidowanie czynników blokujących i zaburzających zdrowe życie. Profilaktyka winna wspomagać proces wychowania, a wychowanie tworzy integralną całość z wiedzą i kreowaniem umiejętności, poprzez które formuje się osobowość młodego człowieka. Nie wolno ich rozdzielać, gdyż wychowanie musi posiłkować się wiedzą, w której zapisane jest doświadczenie.

Program Wychowawczo-Profilaktyczny szkoły opracowany został na podstawie diagnozy potrzeb i problemów (badania ankietowe rodziców, uczniów i nauczycieli; analiza dokumentacji wychowawców klasowych oraz pedagoga szkolnego; dyskusje itp.)

Podstawę prawną stanowią następujące dokumenty:

 

 • Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej
 • Ustawa Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r.
 • Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach
 • Konwencja o Prawach Dziecka
 • Statut Szkoły Podstawowej w Nowym Lublińcu

 

Program Wychowawczo-Profilaktyczny dostosowany jest do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb naszego środowiska lokalnego i obejmuje treści i działania o charakterze wychowawczym i profilaktycznym.

Szkoła powinna być bezpieczna, a panujący w niej klimat - sprzyjać pracy uczniów i nauczycieli. Należy dążyć do tego, aby uczniowie byli kulturalni, odpowiedzialni, komunikatywni, kreatywni
i empatyczni, wykazywali poczucie przynależności do grupy (klasy, szkoły), którą łączą więzi koleżeństwa i przyjaźni.

Program przeznaczony jest do realizacji przez wychowawców klas podczas godzin
z wychowawcą we współpracy z nauczycielami wszystkich przedmiotów, pedagogiem, pielęgniarką szkolną i pozostałymi pracownikami szkoły, w zależności od stanu zasobów, potrzeb klasy oraz przy współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym.

 

Analiza posiadanych informacji pozwoliła wyłonić podstawowe problemy występujące
w szkole:

 • agresja słowna i fizyczna;
 • specyficzne problemy okresu dorastania (konflikty w grupie, zachowania buntownicze, trudności emocjonalne);
 • niezadowalająca świadomość uczniów dotycząca zachowań prozdrowotnych.

Dokonując analizy uwzględniono również problemy istniejące w środowisku lokalnym.
W związku z wysokim bezrobociem, wielu rodziców podejmuje pracę zarobkową na terenie państw Unii Europejskiej. Szkoła zlokalizowana jest na terenie popegeerowskim. Niesie
to za sobą szereg negatywnych konsekwencji związanych z funkcjonowaniem rodziny.

Wyróżniono następujące obszary problemowe:

 • zaburzone więzi rodzinne - problem eurosieroctwa;
 • niska samoocena uczniów, brak motywacji do nauki;
 • niekorzystny wpływ środowiska rówieśniczego, kompensujący niski wpływ wychowawczy rodziny.

 

II MODEL ABSOLWENTA SZKOŁY

 

Uczeń kończący naszą szkołę dobrze funkcjonuje w środowisku domowym i lokalnym. Posiada umiejętność efektywnego komunikowania się, współpracy oraz kontrolowania własnych emocji. Jest świadomy dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy i świata oraz znaczenia uniwersalnych zasad etyki, respektujących chrześcijański system wartości.  Dba o swoje zdrowie i sprawność fizyczną. Traktuje zdobywanie wiedzy jako podstawę własnego rozwoju, zwłaszcza w aspekcie wyboru przyszłej ścieżki edukacyjnej i zawodowej. W dobie szybkiego postępu technicznego i ogólnie dostępnego internetu, potrafi roztropnie korzystać z wszelkich portali społecznościowych i strzec własnej prywatności oraz dobrego imienia.

Działania zawarte w programie wychowawczo - profilaktycznym zmierzają do ukształtowania takiego modelu absolwenta, który niezależnie od indywidualnych cech osobowości, predyspozycji i talentów, będzie wyposażony w zespół cech uniwersalnych, warunkujących właściwe funkcjonowanie we współczesnym świecie.

 

Absolwent jest:

 • dobrym obywatelem, świadomym swych praw i obowiązków , posiadającym godność, poczucie własnej wartości, szanującym prawa innych;
 • człowiekiem aktywnym , ciekawym świata i wiedzy, ma różnorodne zainteresowania, chętnie gromadzi różne wiadomości;
 • człowiekiem uczciwym, tolerancyjnym i odpowiedzialnym, odróżniającym dobro
  od zła, kierującym się zasadami moralnymi;
 • człowiekiem dbającym o własny rozwój duchowy, wrażliwym na piękno przyrody, szanującym dorobek ludzkości w dziedzinie kultury i sztuki;
 • człowiekiem dbającym o zdrowie i kondycję fizyczną oraz świadomym ich zależności od stanu środowiska naturalnego;
 • człowiekiem komunikatywnym - łatwo nawiązuje współpracę z innymi ludźmi, potrafi pracować w zespole;
 • patriotą, znającym historię własnego kraju, szanującym tradycje, kulturę i literaturę polską oraz miejsca pamięci i symbole narodowe.

 

III MISJA SZKOŁY

 

Celem działalności szkoły jest zapewnienie każdemu uczniowi warunków niezbędnych do jego rozwoju, przygotowanie go do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności.

W realizowanym procesie dydaktyczno-wychowawczym podejmujemy działania związane
z miejscami ważnymi dla pamięci narodowej, najważniejszymi świętami narodowymi
i symbolami państwowymi. Wzmacniamy u uczniów poczucie tożsamości narodowej, przywiązania do historii i tradycji narodowych, zachęcamy do podejmowania działań na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego oraz angażowania się w niesienie pomocy innym.  Podejmujemy działania profilaktyczne w zakresie promowania zdrowego stylu życia
i aktywności fizycznej oraz zapobiegania zachowaniom ryzykownym,. Kształtujemy postawę szacunku dla środowiska przyrodniczego, a także rozwijamy zainteresowania ekologią. Wspieramy rodziców w wychowywaniu młodego pokolenia. 

Szkoła w podejmowanych działaniach wychowawczo-profilaktycznych powinna dążyć
do integracji środowiska „nauczyciel - uczeń - rodzic". Umożliwi to działania kompleksowe, przynoszące możliwie pełny efekt założonych celów, zapobiegnie rozbieżnościom między środowiskiem domowym i szkolnym, a pośrednio wpłynie pozytywnie na poczucie bezpieczeństwa.

 

 

 

IV CELE PROGRAMU

 

1.      Kształtowanie poczucia tożsamości narodowej, przynależności do społeczności          szkolnej, lokalnej i regionalnej, świadomości swoich praw i obowiązków. Zaznajamianie
z zagrożeniami bezpieczeństwa i zdrowia oraz uczenie prawidłowej reakcji
na te zagrożenia.

2.      Kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania, efektywnej współpracy,     komunikowania się z rówieśnikami i dorosłymi. Wdrażanie do życia w społeczności     szkolnej i w grupie rówieśniczej. Zapobieganie zachowaniom agresywnym. Kształtowanie postaw, respektowanie norm społecznych i wychowanie do wartości.

3.      Wspieranie rozwoju intelektualnego, przygotowanie do odbioru dóbr kultury i sztuki, upowszechnianie czytelnictwa, szanowanie dorobku narodowego.

4.      Kształtowanie właściwych nawyków higienicznych i zdrowotnych, umiejętności     dokonywania wyboru zachowań chroniących zdrowie własne i innych ludzi,     propagowanie ekologicznego stylu życia. Motywowanie do zdrowego stylu życia.

5.      Wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju ucznia, z uwzględnieniem jego indywidualnej sytuacji. Zapewnienie mu bezpieczeństwa fizycznego, psychicznego
i emocjonalnego. Wspieranie ucznia w procesie nabywania wiedzy, sprawności, postaw
i nawyków, które zapewniają mu przygotowanie do racjonalnego i godnego życia
oraz kontynuacji  nauki na dalszym etapie.

 

 

 

 

V UCZESTNICY PROGRAMU

 

Szkolny Program Wychowawczo - Profilaktyczny adresowany jest do uczniów, nauczycieli
i rodziców.

Współodpowiedzialni za wszechstronny rozwój osobowości ucznia są wszyscy uczestnicy programu.

Rodzice:

 • mają prawo do wychowywania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami;
 • współtworzą i akceptują szkolny program wychowawczo-profilaktyczny;
 • współpracują z wychowawcami klas i pedagogiem szkolnym;
 • mają prawo do współdecydowania o formach pomocy psychologiczno - pedagogicznej;
 • pomagają w organizowaniu imprez klasowych i szkolnych;
 • mają prawo do uzyskiwania rzetelnych informacji dotyczących postępów w nauce
  i frekwencji swoich dzieci;
 • aktywnie uczestniczą w życiu szkoły;
 • dbają o właściwą formę spędzania czasu wolnego przez dzieci.

 

 Wychowawca  klasy:

 • opracowuje plan pracy wychowawcy klasowego oraz tematykę godzin wychowawczych na dany rok szkolny w oparciu o szkolny program wychowawczo - profilaktyczny;
 • rozpoznaje środowisko ucznia i kontroluje (w miarę możliwości) życie wewnątrz klasy;
 • ocenia potrzeby wychowawcze uczniów i kształtuje atmosferę dobrej pracy zespołu klasowego;
 • współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie i koordynuje ich działania wychowawcze;
 • jest rzecznikiem praw ucznia i przyjacielem młodzieży;
 • kształtuje razem z uczniami tradycje i obrzędowość szkolną;
 • współpracuje z pedagogiem szkolnym w sprawie zagrożenia nałogami i ustala sposób realizacji programów profilaktycznych;
 • obejmuje opieką uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
 • przekazuje ogólnoludzkie wartości, wzorce postępowania, proponuje zachowania ułatwiające dobre wybory;
 • ukierunkowuje zachowanie ucznia i koryguje przejawy negatywnych zachowań;
 • szanuje godność osobistą ucznia i nie narusza prywatności jego uczuć;
 • pozwala wychowankom na wyrażanie własnych poglądów;
 • wspiera funkcję wychowawczą rodziny;
 • współdziała z instytucjami pracującymi na rzecz dziecka (policją, poradnią psychologiczno - pedagogiczną, sądami rodzinnymi).

 

Nauczyciele:

 • oddziałują wychowawczo na uczniów niezależnie od przypisanych im funkcji dydaktycznych;
 • odpowiadają za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w szkole, podczas wyjść i wyjazdów szkolnych;
 • udzielają pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu o rozpoznane potrzeby uczniów, informują o potrzebach związanych z problemami w nauce
  oraz o przejawianych zdolnościach;
 • wspierają swoją postawą i działaniami pedagogicznymi rozwój psychofizyczny uczniów, ich zdolności i zainteresowania;
 • inspirują uczniów do twórczych poszukiwań, aktywności i samodzielności;
 • kształcą i wychowują dzieci w duchu patriotyzmu;
 • reagują na przejawy nietolerancji, dyskryminacji i innych negatywnych zachowań;
 • dążą w swojej pracy do integracji zespołu klasowego, angażując w życie klasy wszystkich uczniów;
 • wspólnie z pedagogiem zabiegają o różne formy pomocy wychowawczej i materialnej dla uczniów, dostosowują wymagania edukacyjne do specyficznych potrzeb ucznia;
 • współtworzą atmosferę życzliwości i zrozumienia, budzą szacunek swoją wiedzą, kompetencją i postawą;
 • proponują uczniom pozytywne formy wypoczynku dostępne w szkole i poza nią;
 • realizują w toku pracy wychowawczej treści i cele programu wychowawczo - profilaktycznego szkoły.

 

 Uczniowie, Samorząd Uczniowski:

 • znają i przestrzegają normy zachowania obowiązujące członków społeczności szkolnej;
 • wpływają na życie i pracę szkoły poprzez zgłaszanie konkretnych inicjatyw;
 • współorganizują imprezy i akcje szkolne;
 • podejmują akcje na rzecz pomocy kolegom i osobom potrzebującym;
 • akceptują innych uczniów i szanują ich prawa;
 • współtworzą społeczność szkolną i wykorzystują swe prawo do samorządności;
 • kierują swym rozwojem i stają się coraz bardziej samodzielni;
 • prowadzą zdrowy tryb życia i dbają o swoje środowisko;
 • mają szacunek do kultury, języka i tradycji narodowej;
 • uczestniczą w opiniowaniu dokumentów szkolnych (Statut Szkoły, Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny).

 

Pedagog szkolny:

 • wspomaga pracę wychowawcy klasy i służy mu pomocą w razie zaistnienia problemów wychowawczych;
 • wspiera pracę wychowawcy klasy przy organizowaniu pomocy psychologiczno - pedagogicznej uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
 • minimalizuje skutki zaburzeń rozwojowych, zapobiega zaburzeniom zachowania oraz inicjuje różne formy pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów;
 • inicjuje i prowadzi działania mediacyjne i interwencyjne w sytuacjach kryzysowych;
 • przeprowadza i analizuje ankiety wśród uczniów i rodziców dotyczące oceny pracy szkoły;
 • organizuje programy profilaktyczne z zakresu wychowania zdrowotnego i profilaktyki uzależnień;
 • uczestniczy w imprezach szkolnych i klasowych;
 • współpracuje z rodzicami uczniów wymagających szczególnej troski lub stałej opieki;
 • organizuje spotkania ze specjalistami różnych dziedzin;
 • współpracuje z placówkami wspierającymi proces dydaktyczno-wychowawczy szkoły i poszerzającymi zakres działań o charakterze profilaktycznym, w tym z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną.

 

 

 

VI WARUNKI REALIZACJI

 

Do podjęcia pracy wychowawczo - profilaktycznej niezbędne są pewne warunki, jakie musi spełniać szkoła, jako środowisko wychowawcze i nauczyciele, jako wychowawcy. Za najbardziej istotne uznać należy:

 

Odpowiednio zdiagnozowane i zaspokojone potrzeby uczniów.

Za szczególnie ważne uznajemy potrzeby:

 • bezpieczeństwa ( zaspokojenie którego decyduje również o poczuciu własnej wartości, godności i integralności);
 • kontaktu ( tworzenia więzi, autentycznych relacji i spotkań z ludźmi, rozumienia innych i bycia rozumianym);
 • przewodnictwa, kontaktu z autorytetem;
 • aktywności ( intelektualnej i społecznej);
 • wolności, wolnego wyboru;
 • autentyczności;
 • samoakceptacji.

 

Sposób budowania relacji wychowawczych i oddziaływania na uczniów tak, aby sprzyjało
to zaspokojeniu tych potrzeb.

Nauczyciele powinni wchodzić z uczniami w relacje, w których:

 • będą otwarcie i konstruktywnie ujawniać osobiste emocje i postawy oraz modelować podobną otwartość u uczniów oraz dążyć do empatii i rozumienia sytuacji uczniów;
 • będą dawać uczniom osobistą akceptację, bez względu na stopień zgodności z ich postawami i wyborami ( jeśli tylko nie przekroczą oni granic czyjegoś bezpieczeństwa).

  

Postawy i umiejętności nauczycieli.

Zakładamy, że nauczyciele wychowują głównie przez modelowanie i oddziaływanie własnymi postawami i zachowaniami oraz przekonywującą prezentacją własnych umiejętności. Oznacza to, że:

 • nauczyciele stawiają wymagania i konsekwentnie je egzekwują, dążą do tego,
  aby uczniowie sami wypracowali osobiste motywacje;
 • nie wymuszają na uczniach zachowań ani postaw;
 • są gotowi wspierać uczniów w kłopotach osobistych;
 • są gotowi poświęcać uczniom swój czas i uwagę;
 • w kontakcie z uczniami traktują ich podmiotowo, nie manipulują, nie realizują osobistych potrzeb;
 • są asertywni, tzn. potrafią otwarcie wyrażać wobec uczniów swoje emocje, określać cele, stawiać im granice bez agresji i urażania;
 • ujawniają konflikty, są gotowi je rozwiązywać.

 

Wymienione założenia stanowią standard przygotowania kadry nauczycielskiej, do którego dochodzi się, pracując nad osobistymi umiejętnościami na odpowiednio zaplanowanych szkoleniach zewnętrznych i wewnętrznych.

Szkoła prowadzi współpracę z organizacjami i instytucjami wspomagającymi ją w realizacji działań wychowawczo-profilaktycznych:

 • Poradnia Psychologiczo - Pedagogiczna w Lubaczowie,
 • Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Lubaczowie,
 • MOPS w Cieczanowie,
 • Policja,
 • Sąd Rodzinny w Lubaczowie,
 • Ośrodek Zdrowia w Cieszanowie,
 • Miejska Biblioteka Publiczna w Cieszanowie wraz z filią w Starym Lublińcu,
 • Wiejski Dom Kultury w Starym Lublińcu,
 • OSP w Nowym Lublińcu,
 • Parafia pw. Przemienienia Pańskiego w Starym Lublińcu,
 • Komenda Hufca w Lubaczowie,
 • Centrum Kultury i Sportu w Cieszanowie,
 • Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Urzędzie MiG Cieszanów,
 • Środowiskowy Dom Samopomocy w Cieszanowie.

 

 

 

VII ZADANIA WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNE I FORMY REALIZACJI

 

Realizacja pracy wychowawczo - profilaktycznej następuje w obrębie następujących obszarów:

 • Kształtowanie pozytywnych postaw społecznych i promowanie bezpiecznych zachowań;
 • Kształtowanie więzi z krajem ojczystym, poszanowanie dla dziedzictwa narodowego oraz innych kultur i tradycji;
 • Kształtowanie postaw prozdrowotnych;
 • Kształtowanie postaw ekologicznych;
 • Profilaktyka zagrożeń;
 • Działania skierowane do rodziców (stanowią integralną część działań skierowanych
  do uczniów);
 • Działania skierowane do nauczycieli.

 

Zadania wychowawczo - profilaktyczne szkoły w poszczególnych obszarach oraz formę i sposób realizacji przedstawia poniższa tabela.

 

 

 

 

 

 

 

 

KSZTAŁTOWANIE POZYTYWNYCH POSTAW SPOŁECZNYCH I PROMOWANIE BEZPIECZNYCH ZACHOWAŃ

 

l.p.

Zadania szkoły

Cele

Formy i sposób realizacji

Uwagi

I

Przygotowanie uczniów do świadomego, aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym

1.       Rozwijanie samorządności uczniów. Uczenie zasad demokracji.

Wybór samorządów klasowych i Samorządu Uczniowskiego.

Udział w pracach Samorządu Uczniowskiego i klasowego.

Udział w procesie planowania pracy klasy, szkoły (inicjowanie i organizowanie wydarzeń i uroczystości).

 

Wychowawcy,

opiekun Samorządu Uczniowskiego

2.       Kształtowanie właściwych postaw
w stosunku do osób niepełnosprawnych, starszych i odmiennych kulturowo. Rozwijanie tolerancji wobec innych.

 

Spotkanie z seniorami w czasie Opłatkowego Spotkanie Pokoleń.

Organizacja Dnia Babci i Dziadka.

Spotkania z osobami niepełnosprawnymi.

Leokadia Szczygieł,

wszyscy n-le

N-le eduk. wczesnoszkolnej

Pedagog

3.       Poznawanie i respektowanie praw
i obowiązków ucznia.

Zapoznanie z prawami i obowiązkami ucznia zapisanymi w Statucie Szkoły.

Zapoznanie z regulaminami klasopracowni, sali gimnastycznej, biblioteki szkolnej, świetlicy.

 

Wychowawcy

 

N-le przedmiotu, wychowawca świetlicy

4.       Rozwijanie zainteresowań uczniów, rozbudzanie pasji.

Organizowanie konkursów tematycznych, zajęć rozwijających.

Udział w lekcjach muzealnych, przedstawieniach teatralnych itp.

 

N-le przedmiotu, opiekun DH/GZ

 

N-l j. polskiego, historii, bibliotekarz

5.       Udział uczniów w konkursach, zawodach sportowych i innych formach prezentacji własnych umiejętności i wiedzy.

Realizacja projektów.

Udział w konkursach przedmiotowych, zawodach sportowych, konkursach harcerskich („Spotkanie z Druhną Nutką", „Strofy o ojczyźnie")

Prezentacja wyników konkursów na apelu, na gazetce ściennej, stronie internetowej szkoły.

 

N-le przedmiotu

Opiekun DH/GZ, opiekun chóru szkolnego

 

 

 

 

6.       Kształtowanie umiejętności refleksyjnego, celowego korzystania z internetu, telewizji, radia.

Wyszukiwanie informacji podczas realizacji jednostek lekcyjnych pod kierunkiem nauczyciela.

Wykorzystanie różnych źródeł wiedzy do wykonania referatów, plakatów, projektów itp.

 

N-le przedmiotu

7.       Kształtowanie umiejętności bycia aktywnym członkiem zespołu klasowego, szkolnego.

Udział w organizacji uroczystości szkolnych, imprez. Udział w akcjach organizowanych przez szkołę.

 

 

Uczniowie chętni oraz wybrani przez n-li

8.       Kształtowanie umiejętności właściwej organizacji czasu wolnego.

Organizacja wyjść i wyjazdów integracyjnych, imprez środowiskowych i szkolnych, biwaków i rajdów harcerskich.

 

N-le wg przydziału zadań oraz chętni

Opiekun DH/GZ

9.       Wyzwalanie aktywności pozalekcyjnej uczniów.

Podkreślanie znaczenia twórczych postaw oraz działalności dodatkowej na rzecz środowiska, szkoły.

 

Wychowawcy, opiekun SU, opiekun DH/GZ, wszyscy n-le

10.    Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych uczniów.

Konkursy pięknego czytania w kl. 1-3, kl. 4-7.

Prezentowanie najciekawszych pozycji czytelniczych dla dzieci.

Konkurs „Baśniowy świat" w kl. II-III

Spotkania autorskie. Zajęcia biblioteczne.

 

N-l bibliotekarz

11.    Wspieranie uczniów w planowaniu dalszej ścieżki edukacyjnej i zawodowej

Zajęcia tematyczne.

 

 

Doradca zawodowy

II

Dążenie do uzyskania wysokiego poziomu kultury osobistej

1.       Budowanie systemu wartości - przygotowanie do rozpoznawania podstawowych wartości.

Udział w akcjach charytatywnych, wolontariacie, rekolekcjach (WOŚP, Betlejemskie Światło Pokoju itp.)

 

 

Opiekun SU, opiekun DH/GZ, katecheta

2.       Wpajanie szacunku i tolerancji dla ludzi, również tych o odmiennych poglądach i religii.

 

Pogadanki, spotkania z ciekawymi ludźmi.

 

 

Wychowawcy, katecheta

 

 

 

 

3.       Wdrażanie do uważnego słuchania, dyskutowania/argumentacji, zawierania kompromisów.

 

Prowadzenie zajęć ukazujących wzorce osobowe, właściwe zachowania i postawy w literaturze, historii, współczesności.

N-l j. polskiego, historii, WOS-u bibliotekarz

Wychowawcy

4.       Egzekwowanie właściwego zachowania uczniów wobec osób dorosłych, rówieśników.

Pogadanki, rozmowy indywidualne, obserwacje zachowań uczniów podczas imprez i uroczystości. Monitorowanie uwag w dzienniku elektronicznym.

 

Wychowawcy,

WSZYSCY N-LE

5.       Wzmacnianie pozytywnych postaw (postawy prospołeczne, pozytywna komunikacja)

 

Pogadanki, zajęcia warsztatowe.

Wychowawcy, pedagog

Wszyscy n-le

6.       Zwracanie uwagi na kulturę osobistą, w tym kulturę języka.

Udział w konkursach tematycznych, np.  „Nie - wulgaryzmom. O piękno mowy ojczystej".

Gazetki tematyczne.

Ukierunkowanie na odbiór wartościowych filmów, sztuk teatralnych, wystaw.

 

N-l j. polskiego, plastyki

 

Pedagog, n-l plastyki

Wszyscy n-le

7.       Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za własne słowa i czyny.

Lekcje wychowawcze, pogadanki, apele szkolne.

Diagnoza postaw.

 

Wychowawcy, pedagog

Wszyscy n-le

8.       Praca na rzecz innej osoby, klasy, szkoły. Promowanie uczniów zaangażowanych społecznie.

Organizowanie i udział w akcjach charytatywnych.

Udział w konkursie powiatowym „Talent Powiatu Lubaczowskiego".

Nagrody i wyróżnienia dla uczniów za pracę na rzecz szkoły i środowiska.

 

N-le wg przydziału zadań

Wychowawcy

 

Dyrektor

9.       Kształtowanie postawy poszanowania cudzych dóbr materialnych, osobistych oraz mienia szkoły.

 

Działania mające na celu wykazanie troski o wygląd sal, otoczenia szkoły.

 

Wychowawcy, wszyscy n-le

 

 

 

 

10.    Ćwiczenie z uczniami prawidłowej reakcji w sytuacjach konfliktowych. Pobudzenie ucznia do formułowania pytań -Jak poprawić niekorzystną sytuację? Uświadomienie uczniom, że każdy może popełnić błąd (trzeba umieć go dostrzec
i naprawić).

 

Lekcje wychowawcze, zajęcia warsztatowe z pedagogiem szkolnym.

Wychowawcy, pedagog,

 


III

Rozwijanie zachowań asertywnych i empatycznych

1.       Ćwiczenie prawidłowych postaw i zachowań uczniów w grupie rówieśniczej: uczeń umie szanować zdanie innych, potrafi argumentować i bronić własnego zdania; uczeń umie powiedzieć „nie" na niewłaściwe propozycje, dokonuje trafnego wyboru.

 

Pogadanki, prelekcje specjalistów. Stawianie uczniów
w hipotetycznych sytuacjach, wymagających zajęcia określonego stanowiska.

Wychowawcy, pedagog, zaproszeni prelegenci

2.       Ćwiczenie umiejętności słuchania innych.

Zajęcia warsztatowe, lekcje wychowawcze.

 

Wychowawcy, pedagog

3.       Przeciwdziałanie przejawom niedostosowania społecznego. Przekazywanie informacji nt. szkodliwego działania używek (alkohol, papierosy, narkotyki), negatywnego wpływu grupy rówieśniczej.

 

Realizacja programów profilaktycznych we współpracy ze SSE w Lubaczowie:

ü  „Nie pal przy mnie proszę"

ü  „Znajdź właściwe rozwiązanie"

Zajęcia z pedagogiem szkolnym, lekcje wychowawcze.

Wychowawcy, pedagog

IV

Integracja działań wychowawczo-profilaktycznych szkoły i rodziców

1.       Zapoznanie rodziców z programem wychowawczo-profilaktycznym oraz innymi prawnymi aktami Szkoły.

 

Na spotkaniach rodziców z wychowawcami klas.

Wychowawcy

Dyrektor

2.       Dokładne precyzowanie wymagań stawianych uczniom, dotyczących pożądanych przez Szkołę zachowań, które zapewnią utrzymanie ładu społecznego i bezpieczeństwa uczniów. Egzekwowanie powyższych zachowań.

 

Działania pracowników szkoły mające na celu bezpieczeństwo uczniów: dyżury nauczycieli, opracowywanie procedur i reagowanie w sytuacjach trudnych.

 

WSZYSCY N-LE

 

Dyrektor

 

 


 

 

3.       Uwzględnienie na zebraniach z rodzicami tematów z zakresu wychowania, adekwatnych do problemów klasowych.

 

Spotkania rodziców z wychowawcą.

Wychowawcy

4.       Badanie opinii rodziców odnośnie:

ü  Skuteczności realizowanych zadań edukacyjnych i wychowawczych;

ü  Przedmiotowych systemów oceniania.

 

W formie ankiet lub wyrażania opinii na zebraniach klasowych.

 

Wychowawcy, pedagog

5.       Włączenie rodziców do pracy przy realizacji zamierzeń wychowawczych:

ü  Udział rodziców w tworzeniu Programu Wychowawczo-Profilaktycznego, Oceniania Wewnątrzszkolnego i in.;

ü  Udział w uroczystościach
i imprezach szkolnych, klasowych;

ü  Współpraca z rodzicami
w planowaniu działań wychowawczych oraz pomoc
w rozwiązywaniu problemów dziecka.

 

Konsultacje wychowawców z rodzicami nt. ich oczekiwań odnośnie pracy wychowawczej i profilaktycznej.

Ankietyzacja rodziców.

Współpraca z Radą Rodziców.

Organizacja spotkań konsultacyjnych ze specjalistami
dla rodziców.

Wychowawcy

 

Wychowawcy, pedagog

Dyrektor, wychowawcy

Dyrektor

6.       Przekazanie rodzicom informacji na temat praw i obowiązków ucznia.

 

Spotkania z wychowawcą, tablica informacyjna.

Wychowawcy, pedagog

7.       Uczestnictwo rodziców w lekcjach otwartych.

 

Przeprowadzenie lekcji otwartych.

N-le wg przydziału zadań

8.       Organizowanie imprez dla rodziców
i z udziałem rodziców.

Angażowanie rodziców do

uczestnictwa i współorganizowania uroczystości i wyjazdów klasowych, szkolnych itp.

 

Dyrektor, wychowawcy

 

 

 

 

9.       Przekazywanie rodzicom informacji na temat metod oddziaływań wychowawczych. Uświadomienie szkodliwości nadopiekuńczej postawy, liberalnego wychowania itp.

 

Prelekcje specjalistów, informacje przekazywane przez wychowawców/pedagoga szkolnego.

Pedagog, wychowawcy, zaproszeni prelegenci


 

KSZTAŁTOWANIE WIĘZI Z KRAJEM OJCZYSTYM, POSZANOWANIE DLA DZIEDZICTWA NARODOWEGO ORAZ INNYCH KULTUR I TRADYCJI

 

I


 

Kształtowanie przynależności do rodziny/grupy rówieśniczej/wspólnoty narodowej.

Kształtowanie postawy patriotycznej, miłości do ojczyzny, kultywowania tradycji

1.       Znajomość słów i melodii hymnu narodowego.

Nauczanie wczesnoszkolne, lekcje historii i muzyki.

 

 

Rozpoczynanie uroczystości szkolnych o charakterze patriotycznym odśpiewaniem hymnu narodowego.

 

N-le edukacji wczesnoszkolne, historii, muzyki

Organizatorzy uroczystości

2.       Kulturalne zachowanie się w miejscach Pamięci Narodowej, w czasie uroczystości szkolnych, w kościele i na cmentarzu.

 

Pogadanki, obserwacje zachowania uczniów i przeprowadzanie rozmów indywidualnych.

Wszyscy n-le

3.       Dbanie o odpowiedni strój w czasie świąt szkolnych, akademii.

Pogadanki na lekcji wychowawczej.

Wymaganie odpowiedniego stroju przez n-li odpowiedzialnych za przebieg uroczystości.

Rozmowy z rodzicami.

 

Wychowawcy

Organizatorzy

4.       Kultywowanie tradycji szkolnej. Organizacja i aktywny udział w uroczystościach o charakterze rocznicowym i patriotycznym, opieka nad miejscami pamięci narodowej, pamięć o poległych w czasie II wojny światowej. Uroczyste obchody świąt narodowych i szkolnych.

 

Zgodnie z harmonogramem uroczystości szkolnych i środowiskowych na dany rok szkolny.

Wg przydziału zadań

5.       Prowadzenie kroniki szkolnej.

W formie pamiątkowego albumu.

 

Aneta Jaworska

               

 

 

II

Wprowadzenie w życie kulturalne Szkoły, wspólnoty lokalnej

1.       Zdobywanie, pogłębianie wiedzy o własnej miejscowości, regionie, kraju. Poznanie historii i tradycji własnej rodziny i jej związek z historią regionu.

 

Wycieczki lokalne, wystawki, gazetki, zajęcia dydaktyczne.

 

N-l historii, geografii, biologii, przyrody

Wychowawcy

 

2.       Wdrażanie do aktywnego uczestnictwa w życiu wspólnoty lokalnej, imprezach regionalnych. Organizowanie imprez na rzecz szkoły i środowiska. 

 

Organizacja imprez, uroczystości szkolnych i uczestnictwo  w uroczystościach lokalnych. 

N-le wg przydziału zadań

3.       Poznanie historii miejscowości, najważniejszych miejsc pamięci historycznej/zabytków w gminie i powiecie.

 

Zajęcia edukacyjne, zajęcia z wychowawcą.

Rajdy piesze i rowerowe, wycieczki krajoznawcze.

Plakaty, prezentacje.

N-l historii, geografii, wychowawcy, opiekun SU oraz DH

III

Wspólnota Europejska a tożsamość narodowa

1.       Poznanie istoty Unii Europejskiej.

Zajęcia edukacyjne.

 

N-l historii, WOS-u, geografii

2.       Zachowanie tożsamości narodowej we wspólnocie. Wychowanie w duchu tolerancji.

 

Pielęgnowanie polskiej tradycji narodowej.

Warsztaty i lekcje kształtujące postawę tolerancji.

Wychowawcy, wszyscy n-le, pedagog

3.       Poznanie krajów Unii Europejskiej.

Zajęcia edukacyjne.

 

N-l historii, WOS-u, wychowawcy

 

KSZTAŁTOWANIE POSTAW PROZDROWOTNYCH

 

I

Kształtowanie zachowań sprzyjających zdrowiu

1.       Rozpoznawanie wad budowy, postawy, wymowy.

Działalność pielęgniarki szkolnej.

Logopedyczne badania przesiewowe, kierowanie do poradni.

 

Pielęgniarka szkolna

Pracownicy PPP w Lubaczowie

2.       Kształtowanie nawyku dbania o własne zdrowie. Zwracanie uwagi na utrzymanie higieny ciała. Dbanie o schludny wygląd zewnętrzny. 

 

Zajęcia edukacyjne i zajęcia realizujące edukację zdrowotną.

 

N-l przyrody, biologii, w-f

Wychowawcy

 

 

 

3.       Wpajanie zasad zdrowego stylu życia, odżywiania i wypoczynku. Umiejętne zagospodarowanie czasu wolnego.

Pogadanki na godzinach wychowawczych, organizacja czynnego wypoczynku w czasie wolnym, konkursy/działania dotyczące zdrowego stylu życia.

Udział w programie Trzymaj Formę.

Udział w programie „Bieg po zdrowie"

 

N-l przyrody, biologii, w-f

 

 

Wychowawcy

Wychowawca kl. IV

4.        Kształtowanie sprawności fizycznej. Uświadomienie roli i znaczenia sportu. Wpajanie nawyku rozwijania własnych predyspozycji w zakresie dyscyplin sportu.

 

Lekcje wychowania fizycznego.

Organizowanie zajęć w terenie, wycieczek pieszych, rowerowych. 

 

Nauczyciel  w-f

 

5.       Zachowanie zasad bezpiecznego poruszania się po drogach ze szczególnym zwróceniem uwagi na bezpieczną drogę do i ze szkoły.

Zajęcia z wychowawcą.

Prowadzenie zajęć wychowania komunikacyjnego.

Przeprowadzenie egzaminu na kartę rowerową.

Spotkania z policjantami.

Udział w konkursie „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym".

 

Wychowawcy

N-l techniki

II

Zapewnienie uczniom poczucia bezpieczeństwa fizycznego
i psychicznego

1.       Zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy ucznia .

Opracowanie i realizacja harmonogramu dyżurów nauczycielskich.

Zapoznanie uczniów i rodziców z zasadami bezpieczeństwa  obowiązującymi na terenie szkoły.  Opracowanie regulaminów klasopracowni, sali gimnastycznej, świetlicy szkolnej.

 

Dyrektor

 

Wychowawcy

 

N-le przedmiotu, wychowawca świetlicy

2.       Zapewnienie uczniom opieki oraz pomocy psychologiczno- pedagogicznej.

 

Współpraca z odpowiednimi instytucjami, organizacjami.

Uwzględnianie w pracy z uczniem orzeczeń i opinii PPP. 

 

Dyrektor, wychowawcy, katecheta

WSZYSCY N-LE

 

 

 

KSZTAŁTOWANIE POSTAW EKOLOGICZNYCH

 

I


 

Rozwijanie wrażliwości na problemy środowiska

1.       Przybliżanie uczniom zagadnień związanych z ochroną środowiska naturalnego.

Zajęcia edukacyjne z przyrody, biologii, geografii, edukacja wczesnoszkolna.

 

 

N-l przyrody, biologii, geografii, edukacji wczesnoszkolnej

2.       Ukazywanie wpływu codziennych czynności i zachowań na stan środowiska naturalnego.

Udział w akcjach proekologicznych: Dzień Ziemi, zbiórka surowców wtórnych, porządkowanie terenu przy szkole, segregacja odpadów.

 

N-l przyrody, biologii, geografii

Opiekun SU, wychowawcy

3.       Uwrażliwienie na związek degradacji środowiska i zdrowia człowieka.

Gazetki tematyczne, szkolny konkurs ekologiczny.

 

 

N-l przyrody, biologii, geografii

4.       Ukazywanie sposobów ochrony przyrody ożywionej i nieożywionej.

Organizacja zajęć terenowych, wycieczek krajoznawczych.

Pogadanki tematyczne.

 

N-l przyrody, geografii

 

Wychowawcy

 

PROFILAKTYKA ZAGROŻEŃ

 

I

Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa ucznia w szkole

1.       Doskonalenie warunków bezpiecznego funkcjonowania ucznia w szkole i poza nią.

Lekcje z wychowawcą, pogadanki, warsztaty z pedagogiem szkolnym.

 

Wychowawcy, pedagog

2.       Egzekwowanie właściwego stosunku
do obowiązków szkolnych.

Monitorowanie uwag zapisanych w dzienniku oraz frekwencji uczniów.

Wskazywanie negatywnych skutków absencji.

 

Wychowawcy, pedagog, wszyscy nauczyciele

3.       Ochrona uczniów przed skutkami niepożądanych działań ludzi z zewnątrz.

Pogadanki na lekcjach wychowawczych/ zajęciach edukacyjnych.

 

Wychowawcy

Wszyscy n-le

 

 

 

 

4.       Eliminowanie zagrożeń pożarowych.

Próbna ewakuacja (raz na 2 lata)

Lekcje z wychowawcą, edukacja dla bezpieczeństwa, edukacja wczesnoszkolna.

Udział w konkursie „Młodzież zapobiega pożarom".

Dyrektor

N-le eduk. wczesnoszkolnej, EDB, wychowawcy

N-l techniki

 

5.       Zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpoczynku między lekcjami.

Dyżury międzylekcyjne/przedlekcyjne n-li.

Funkcjonowanie świetlicy szkolnej.

 

N-le dyżurujący

n-le świetlicy szkolnej

6.       Eliminowanie i przeciwdziałanie agresji
w szkole.

Lekcje z wychowawcą, zajęcia warsztatowe z pedagogiem szkolnym.

Współpraca z Policją, Poradnią PP w Lubaczowie.

 

Wychowawcy, pedagog

7.       Eliminowanie zagrożeń związanych z zachowaniami ryzykownymi uczniów.

Pogadanki skierowane do uczniów i rodziców.

Rozmowy indywidualne z uczniami.

Monitorowanie zapisów uwag w dzienniku elektronicznym.

Wychowawcy, pedagog

Dyrektor

II

Kształtowanie umiejętności samodzielnego, codziennego dbania o własne bezpieczeństwo

1.       Zapoznanie z przepisami BHP, drogami ewakuacyjnymi w szkole.

 

Zajęcia edukacyjne (na początku roku szkolnego), zajęcia z wychowawcą.

Wychowawcy klas, nauczyciele przedmiotu

2.       Zaznajamianie i systematyczne przypominanie zasad bezpiecznego poruszania się po drogach , podróżowania, nawiązywania znajomości, wypoczynku nad wodą itp.

 

Pogadanki dla uczniów na zajęciach edukacyjnych, lekcjach z wychowawcą.

Pogadanki dla rodziców na spotkaniach z wychowawcą.

Wychowawcy, n-l EDB

3.       Kształtowanie postaw asertywnego zachowania się w sytuacjach konfliktowych i problemowych.

 

Zajęcia warsztatowe, zajęcia z pedagogiem szkolnym.

Wychowawcy, pedagog zaproszeni prelegenci

4.       Zapoznanie z zasadami bezpiecznego korzystania z internetu i urządzeń elektronicznych.

 

Prelekcje dla uczniów i rodziców.

N-l informatyki

 

 

III

Doskonalenie umiejętności rozpoznawania zagrożeń i właściwego zachowania się w sytuacjach niebezpiecznych 

1.       Minimalizowanie zagrożeń w czasie drogi  „do" i „ze" szkoły.

 

Pogadanki, filmy edukacyjne, spotkania z policjantem.

Wychowawcy

2.       Kształtowanie gotowości i umiejętności udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach.

 

Zajęcia z pielęgniarką szkolną, zajęcia edukacyjne (w tym edukacja dla bezpieczeństwa, edukacja wczesnoszkolna, przyroda).

N-le eduk. wczesnoszkolnej, EDB, przyrody

Pielęgniarka szkolna

3.       Uświadamianie zagrożeń związanych z wpływem grupy rówieśniczej, podróżami, aktywnością w okresach wolnych od nauki.

 

Pogadanki, filmy edukacyjne.

Wychowawcy, pedagog

4.       Poznawanie sposobów krytycznego korzystania z mediów i prasy oraz zagrożeń związanych z korzystaniem z internetu ( uzależnienie od internetu, wirtualna agresja i przemoc, kradzież danych i oszustwa, pornografia, gry internetowe).

 

Pogadanki, prezentacja multimedialna.

N-l informatyki, wychowawcy

IV

Wspieranie nabywania umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych, ryzykownych i konfliktowych

1.       Doskonalenie umiejętności rozpoznawania czynników ryzyka i radzenia sobie w sytuacjach trudnych.

Warsztaty dotyczące rozpoznawania zagrożeń,  postaw asertywnych, komunikowania własnych potrzeb i oczekiwań; dyskusje.

 

Pedagog, wychowawcy, zaproszeni prelegenci

2.       Podnoszenie kompetencji wychowawczych rodziców/prawnych opiekunów (palenie papierosów i e-papierosów, alkohol, zażywanie substancji psychoaktywnych).

 

Organizowanie szkoleń i warsztatów dla rodziców. Współpraca z Policją, SSE, PPP.

Dyrektor

3.       Propagowanie wiedzy podnoszącej efektywność działań profilaktycznych.

 

Gazetki ścienne, prezentacje. Współpraca z osobami i instytucjami zajmującymi się problematyką uzależnień.

Pedagog

 

 

V

Zapobieganie niepowodzeniom dydaktycznym -  wspieranie uczniów mających trudności
 w nauce
i w przystosowaniu się
do życia w grupie.

1.       Diagnoza trudności w nauce.

Diagnozy przedmiotowe na początku roku szkolnego.

Badania przesiewowe w kierunku wady wymowy i dysleksji.

 

N-le przedmiotu

PPP w Lubaczowie

2.       Dostosowanie wyma

(dodano: 28-06-2018, odsłon: 299)

  

  

  

Wykaz podręczników
na rok szkolny
2018/2019

 Publiczne Gimnazjum 

  

Statut Publicznego Gimnazjum

 Nasza szkoła 


 Adres 


Nowy Lubliniec 75
37-611 Cieszanów

tel/fax (016) 6311567

splubliniec@wp.pl 

 Galeria 


 Linki 

Urząd  Miasta i Gminy
w Cieszanowie

Kuratorium Oświaty
w Rzeszowie

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
w Krakowie

 


 
 Pogoda 

 Konto użytkownika 
Witaj,
nie jesteś zalogowany.

Zaloguj się
Generowanie strony [s]: 0.0063
Zapytania SQL: 18
© Copyright 2019 Jan Bańkowski